Skip to content

AVÍS LEGAL
1.- Introducció

La Fundació Signes, amb núm. de CIF. G63124812 i amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona 08907), avinguda Carrilet 243, és una fundació privada inscrita en el Registre de Fundacions adscrit al Ministeri de Cultura amb el número d’inscripció 1807

2.- Objecte

Aquesta pàgina web (www.fundacionsignes.org) és propietat de la Fundació Signes i ha estat creada amb l’objectiu de donar a conèixer a tots els usuaris d’Internet els aspectes fonamentals de la institució, així com les seves finalitats, objectius, iniciatives, estructura, activitats, funcionament i altres circumstàncies d’interès.

Aquest avís legal té per objecte regular les condicions d’accés i ús pels usuaris de la xarxa a la pàgina web de la Fundació Signes. L’accés i ús a aquesta pàgina web implica l’acceptació expressa de les condicions especificades en aquest avís legal. En aquest sentit, la Fundació Signes es reserva el dret a realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització de les presents condicions d’accés i ús així com dels continguts de la pàgina.

Per això, es recomana a l’usuari la lectura detinguda de les condicions d’accés i ús en cada acte d’accés i ús de la pàgina web www.fundacionsignes.org.

3.- Condicions d’accés

L’accés a aquesta pàgina web és lliure i gratuït, excepte el cost de la connexió a Internet assumit per cada usuari de la xarxa.

La Fundació Signes no es responsabilitza del servei d’accés a Internet prestat per tercers, ni de la seva qualitat, seguretat o continuïtat, podent quedar l’accés i ús a la pàgina web suspès, cancel·lat o alterat per qualsevol d’aquests motius.

La Fundació Signes podrà suspendre l’accés i ús a la pàgina web. La Fundació Signes no es responsabilitza de les possibles conseqüències que causi la suspensió esmentada.

4.- Condicions d’ús

L’accés i ús a la pàgina web s’atribueix a la condició d’usuari i es realitza sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a l’accés i ús de la pàgina web i tots els seus continguts i formats amb estricta observança de les presents condicions. Queda terminantment prohibida la utilització per part de l’usuari de qualsevol contingut o format de la pàgina web per a qualsevol activitat contrària a la Llei, la moral i l’ordre públic.

L’ús i descàrrega de continguts de la pàgina web, quan estigui permès, s’haurà de realitzar d’acord amb les indicacions que es detallen i en tots els casos d’acord amb la legislació vigent. La Fundació Signes no serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l’ús i descàrrega per part de l’usuari dels continguts del web.

5.- Continguts

Els continguts d’aquesta pàgina web ofereixen tant informació pròpia de la Fundació Signes com de tercers. La Fundació posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts siguin veraços, exactes i en la mesura del possible, actualitzats.

6.- Enllaços o links

La inclusió en una pàgina web aliena a la Fundació Signes d’un enllaç o link a la pàgina web www.fundacionsignes.org. requerirà l’autorització escrita de la Fundació Signes i en cap cas permetrà, facilitarà o fomentarà activitats contràries a la Llei, la moral o l’ordre públic, ni actuació de qualsevol naturalesa contrària als interessos, fama i / o integritat de la Fundació o de qualsevol dels seus membres.

La sol.licitud d’autorització haurà de dirigir-se via correu electrònic a hola@fundacionsignes.org

7.- Propietat industrial i intel lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts, noms, marques, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements de la pàgina web www.fundacionsignes.org són titularitat de la Fundació Signes, que es reserva en exclusiva els drets d’explotació sobre ells en qualsevol de les seves manifestacions.

La Fundació Signes és titular de la informació continguda en la seva pàgina, excepte en aquells casos en què es digui una altra cosa, tenint la consideració, tractament i protecció prevista en la legislació vigent en cada moment sobre propietat industrial i intel.lectual, així com els tractats internacionals subscrits en la matèria.

L’usuari es compromet al respecte de la titularitat i drets de propietat intel.lectual i industrial de la Fundació Signes sobre els elements esmentats en els dos paràgrafs anteriors, quedant terminantment prohibida qualsevol actuació contrària a aquestes titularitats.

8.- Publicitat i Patrocini

En el cas que a la pàgina web www.fundacionsignes.org s’allotgessin continguts publicitaris o de patrocini, els anunciants i patrocinadors seran els únics responsables del material i continguts allotjats a la pàgina web, vigilant que compleix la legislació vigent que en cada cas sigui d’aplicació.

9.-Responsabilitat
De l’Usuari

L’usuari serà responsable dels danys i perjudicis que pugui causar a la fundació Signes per l’incompliment de qualsevol de les obligacions o compromisos assumits mitjançant aquest Avís legal.

Accés a la pàgina web

La Fundació Signes no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués patir l’usuari amb motiu d’alteracions, suspensions, desconnexions o interrupcions del servei de la xarxa de telecomunicacions que provoqui la suspensió del servei de la pàgina web.

Protecció de dades personals

Fundació Signes compleix les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament, Decret 1720/2007, de 21 de desembre, posant a disposició de l’usuari tota la informació necessària sobre la Política de privacitat de la institució.

Qualitat del servei

L’accés al web i l’ús no consentit dels continguts de la mateixa seran exclusiva responsabilitat de l’usuari.

La Fundació Signes no es fa responsable dels danys i perjudicis que pateixi l’usuari per aquest motiu i tampoc serà responsable dels danys i perjudicis que pateixi l’usuari en el seu equip informàtic (maquinari i programari) o en els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

  • La presència de virus en l’equip de l’usuari que sigui utilitzat per a l’accés i ús de la pàgina web.
  • Un mal funcionament del navegador o la manca d’actualització de les versions utilitzades en aquest.
Continguts

La Fundació Signes no es responsabilitza de les decisions preses per l’usuari a partir de continguts o informacions de la pàgina web, ni dels danys i perjudicis que se’n poguessin derivar.

Enllaços

En cas que a la pàgina web www.fundacionsignes.org s’allotgessin enllaços a altres pàgines webs, la Fundació Signes actuarà com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI).

Fundació Signes no serà responsable dels continguts, formats i altres elements dels llocs on dirigeixin els enllaços, ni dels danys que poguessin produir-se amb motiu d’aquests. Només serà responsable dels continguts dels llocs enllaçats en la mesura que aquests siguin il.lícits i que hagi tingut coneixement real i efectiu de la seva il · licitud i no hagi realitzat el possible per a la desactivació de l’enllaç.

10.- Legislació i jurisdicció aplicable

El present avís legal està subjecte a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pogués derivar de l’accés i ús a aquesta pàgina web, l’usuari i la Fundació Signes acorden expressament sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

PRIVACITAT
1.- Introducció

La Fundació Signes, amb núm. de CIF. G63124812 y amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona 08907), avinguda Carrilet 243, és titular de la pàgina web www.fundacionsignes.org. i de la base de dades de caràcter personal generada per les dades subministrades voluntàriament pels usuaris de la web.

2.- Fitxer

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en cas que els usuaris facilitin dades personals aquests quedaran incorporats al corresponent fitxer automatitzat degudament inscrit i del qual és responsable Fundació Signes.

3.- Consentiment

Si és el cas, l’usuari, marcant la casella corresponent, acceptarà expressa i lliurement que les seves dades personals siguin tractades per a la finalitat per a la qual són facilitades. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar qualsevol modificació.

4.- Seguretat

La Fundació Signes actuarà amb la diligència exigible per garantir que el servidor d’emmagatzematge i tractament de dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar qualsevol alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

5.- Cessió de dades

La Fundació Signes garanteix als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense obtenir el previ consentiment exprés i informat per part del titular de les dades.

No obstant això, la Fundació Signes podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades de caràcter personal quan sigui requerit per a això de conformitat amb la legislació vigent.

6.- Direcció IP

Els servidors del web www.fundacionsignes.org podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini empleats per l’usuari, que quedarà registrat en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que permet el tractament estadístic dels mateixes.

7.- Dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació

D’acord amb el que preveuen els articles 15 a 17 de la LOPD, els usuaris tindran dret d’accés, oposició, rectificació i cancel.lació de les seves dades personals. Aquests drets es podran exercir de forma gratuïta per l’interessat mitjançant sol·licitud expressa per carta adjuntant còpia del DNI a la següent adreça:

Fundació Signes
Avinguda Carrilet, 243
L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona 08907)

L’usuari tindrà dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals. Per exercir aquest dret podrà fer-ho en la forma prevista en el paràgraf anterior per l’exercici dels drets d’accés, oposició, rectificació i cancelació.